Mikroregion Pojizeří

Zakládací smlouva

Dodatek č.1 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí dle § 46/ 2b zák.č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění zák.č. 273/2001 Sb.

Dodatek č. 3 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ( změna sídla)
 • Obec Benešov u Semil, se sídlem Benešov u Semil č. p. 125, 512 06 - IČO 00275590,
  Benešov u Semil, zastoupená starostou panem Daliborem Lampou,
 • Obec Bělá, se sídlem Bělá č. p. 142, 514 01 Jilemnice - IČO 00275603
  zastoupená starostou panem Vladimírem Svobodou ,
 • Obec Bozkov, se sídlem Bozkov č. p. 270, 512 13 Bozkov - IČO 00275611
  zastoupená starostou panem Stanislavem Doubkem,
 • Obec Bystrá nad Jizerou, se sídlem Bystrá nad Jizerou č.p. 61 , - IČO 0027
  513 01 Semily ,zastoupená starostkou paní Libuší Hadincovou,
 • Obec Háje nad Jizerou, se sídlem Loukov č.p. 61, 513 01 Semily - IČO 00275689
  zastoupená starostou panem ing. Jaroslavem Křapkou,
 • Obec Košťálov, se sídlem Košťálov č.p. 201, 512 02 Košťálov - IČO 00275841,
  zastoupená starostkou paní Lenkou Cincibusovou,
 • Obec Libštát, se sídlem Libštát č.p. 198, 512 03 Libštát - IČO 00275891
  zastoupená starostou panem Karlem Jiříčkem,
 • Obec Příkrý se sídlem Příkrý č.p. 70, 513 01 Semily - IČO 00276022,
  zastoupená starostou panem Liborem Novákem,
 • Obec Slaná, se sídlem Slaná č.p. 94, 512 01 Slaná - IČO 00276138
  zastoupená starostou panem Vlastimilem Schovánkem,
 • Obec Stružinec, se sídlem Stružinec č.p. 191, 512 51 Lomnice nad Popelkou - IČO 00276154
  zastoupená starostou panem Miroslavem Háskem,
 • Obec Roprachtice, se sídlem Roprachtice, 512 11 IČO
  zastoupená panem starostou Václavem Dobrým

uzavřeli tento dodatek

smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
dle § 46, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění zák.č. 273/2001 Sb. (dále jen „zákon o obcích“)

Pro přehlednost jsou v dodatku původní smlouvy ponechány původní texty smlouvy a náplň dodatku je doplněna a aktualizována o vstup obce Roprachtice do svazku obcí MR Pojizeří.

Předmětem dodatku je vstup obce Roprachtice do dobrovolného svazku obcí mikroregionu Pojizeří.

I. Účel dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)

Účelem svazku obcí je ochrana společných zájmů a zmnožení sil a finančních prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou z členských obcí.

II. Název svazku obcí

Název svazku obcí: MIKROREGION POJIZEŘÍ

III. Sídlo svazku obcí

Sídlem svazku obcí je Benešov u Semil č.p 125, 512 06 Benešov u Semil - okres Semily.

IV. Vztahy mezi členskými obcemi

Běžné záležitosti týkající se společné činnosti je oprávněna vyřizovat každá členská obec, je však povinna informovat ostatní členské obce o provedených opatřeních. K rozhodnutím a opatřením v záležitostech nikoliv běžných je třeba dohody 2/3 všech členských obcí.

Takovými záležitostmi jsou zejména:

a) nákup a prodej věcí svazku,
b) přijetí a poskytnutí úvěru,
c) veškeré nakládání s finančními prostředky svazku v částce vyšší než 10.000,00 Kč,
d) nakládání s pohledávkami svazku v částce vyšší než 10.000,00 Kč,
e) sjednání nájmu nebo podnájmu nebytových prostor,
f) další záležitosti, které se mohou podstatným způsobem dotknout zájmů některé z členských obcí.

V. Zrušení svazku obcí a vystoupení ze svazku

Svazek obce se zruší: rozhodnutím shromáždění zástupců učiněným v písemné formě Vystoupení ze svazku: obec může učinit po písemné výpovědi adresované shromáždění svazku .
Tento akt dále upravují Stanovy svazku

VI. Doba, na kterou je svazek obcí založen

Svazek obcí je založen na dobu neurčitou.

VII. Povinná příloha

Přílohou této smlouvy jsou dle § 50, odst. 2) Zákona o obcích jsou Stanovy dobrovolného svazku obcí.

VIII. Řešení neupravených otázek

Otázky nedotčené touto smlouvou a povinnou přílohou se řídí zákonem o obcích a dalšími zákony a vyhláškami.

IX. Účinnost a platnost smlouvy

Členská obec svazku je návrhem smlouvy vázána ode dne jeho schválení zastupitelstvem obce do dne stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy.
Smlouva je účinná a platná dnem přijetí jejího návrhu všemi členskými obcemi MR Pojizeří

X. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být doplňována, případně měněna pouze písemnými číselně označenými dodatky. Návrh na změnu této smlouvy mají právo předložit všechny členské obce.
Tato smlouva se pořizuje v 16 vyhotoveních, z nichž 11 vyhotovení obdrží členské obce, 1 vyhotovení předseda svazku, 1 vyhotovení místopředseda svazku, 1 vyhotovení bude založeno do archívu svazku, 1 vyhotovení obdrží registrační místo svazku.

*************************************************************************************************************************************

ikona souboruDodatek č. 3 zakládací smlouvy

Vytvořeno 10.9.2010 17:59:54 | přečteno 2547x | Ing. Jiří Lukeš