Mikroregion Pojizeří

Stanovy

Stanovy dobrovolného svazku obcí "Mikroregion Pojizeří"

Část první
Obecná ustanovení

I.
Základní ustanovení

Tyto stanovy obsahující náležitosti dle § 50, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení) ve znění zák.č. 273/2001 Sb., jsou základním statutárním dokumentem dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek), založeného postupem dle § 46, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění zák.č. 273/2001 Sb., na jednání starostů členských obcí Mikroregionu Pojizeří dne 6.září 2001.

II.
Identifikace a statut svazku

 1. Název svazku: Mikroregion Pojizeří
 2. Sídlo svazku: Obecní úřad Benešov, Benešov u Semil, 512 06
 3. Název a sídlo členů svazku obcí:
  • Obec Benešov u Semil, Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil, IČO 00275590
  • Obec Bělá, Bělá č.p. 142, 514 01 Jilemnice, IČO 00275603
  • Obec Bozkov, č.p. 270, 512 13 Bozkov, IČO 00275611
  • Obec Bystrá nad Jizerou č.p. 14, 513 01 Semily, IČO 00275654
  • Obec Háje nad Jizerou č.p. 61, 513 01 Semily, IČO 00275689
  • Obec Košťálov, č.p. 201, 512 02 Košťálov, IČO 00275841
  • Obec Libštát, č.p. 198, 512 03 Libštát, IČO 00275891
  • Obec Příkrý, č.p. 70, 513 01 Semily, IČO 00276022
  • Obec Slaná, č.p. 94, 512 01 Slaná, IČO 00276138
  • Obec Stružinec, č.p. 191,512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 00276154
 4. Svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou. Způsoby zrušení sdružení jsou upraveny v článku XIX. těchto stanov.

 5. Svazek je samostatnou právnickou osobou, odpovídající svým majetkem za své konání, závazky a pohledávky.
 6. Členové svazku ručí za závazky svazku svým obecním majetkem do výše pohledávky nebo závazku svazku v podílu podle počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel členských obcí svazku.

III.
Předmět činnosti

 1. Předmětem činnosti svazku je:
  • a) Společný postup obcí k řešení programů územního, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a regionální politiky ČR, případně EU.
  • b) Všeobecná ochrana životního prostředí, zlepšení čistoty a ochrana všech složek životního prostředí, zejména vod v zájmovém území.
  • c) Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti.
  • d) Koordinace významných investičních akcí, činností místních samospráv, zajišťování a vedení předepsané agendy jednotlivých společných akcí.
  • e) Koordinace územního plánování v regionálním měřítku.
  • f) Propagace regionu, zvýšení zájmu o turistiku, oživení kultury a místních zvyklostí, vstřícnost vůči zájmovým sdružením a podpora jejich činnosti.
  • g) Vytváření, zhodnocování a správa společného majetku svazku.
  • h) Zastupování členů sdružení při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.).
  • i) Aktivity pro podporu zaměstnanosti v regionu.
  • j) Zkvalitňování a budování technické infrastruktury území : Zásobování vodou, vybudování kanalizačních sběračů a zařízení, plynofikace obcí, jiných systémů dodávek tepla, podpora rozvoje dalších složek infrastruktury.
  • k) Zavádění, rozšiřování a zdokonalování dalších inženýrských sítí, obnova a výstavba komunikací a systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území.
  • l) Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.
  • m) Další zde neuvedené činnosti v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony.
 2. Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech obcí svazku. V takovém případě je povinností svazku dbát, aby výsledky korespondovaly se zájmy a záměry svazku jako celku. Pro takovéto aktivity budou orgány svazku jmenovány odpovědné osoby s podpisovým právem a pověřené koordinací celé akce.

Část druhá
Členství a členské poměry

IV.
Vznik členství

 1. Členy svazku se stávají zakladatelské obce uvedené v článku II. na základě rozhodnutí zastupitelstev. Členství vzniká podpisem smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto stanovy, statutárními zástupci obcí.
 2. O členství ve svazku mohou písemně požádat další obce. Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí shromáždění zástupců dle čl.12,odst.2, podpisem dodatku smlouvy a stanov zástupcem žadatelské obce a složením vstupního vkladu. Zástupce žadatelské obce předloží usnesení zastupitelstva své obce o souhlasu s členstvím obce ve svazku.
 3. V případě přijetí další obce za člena svazku je povinností statutárních orgánů svazku splnit ustanovení článku XII. těchto stanov.

V.
Zánik členství

 1. Členství ve svazku zaniká výpovědí členské obce, vyloučením obce ze svazku a zrušením svazku.
 2. Výpovědní lhůta je 1 rok. Písemná výpověď musí být podána na adresu svazku nejpozději do 31. 12. běžného roku tak, aby členství ve svazku skončilo k témuž datu roku následujícího. Jiný termín ukončení je přípustný pouze v naléhavých případech a to jen se souhlasem všech členů shromáždění zástupců.
 3. Vyloučení ze svazku je mimořádným zánikem členství. Lze jej použít jen při hrubém porušení stanov - např. při zcizení majetku svazku, poškození dobrého jména svazku, protiprávního jednání obce vůči svazku apod. K vyloučení ze svazku musí dát souhlas všichni členové shromáždění zástupců, vyjma zástupce člena, který je vylučován.
 4. Obec, které skončilo členství ve svazku, odpovídá i nadále spolu s ostatními členy svazku za závazky svazku, vzniklými v době jejího členství ve svazku do doby vypořádání závazku nebo uspokojení pohledávky.
 5. Odstupující člen svazku má právo na majetkové vypořádání postupem shodným s vypořádáním při zrušení svazku podle článku XIX. těchto stanov.

VI.
Práva členů

Každý člen svazku má právo:

 1. Realizovat prostřednictvím akcí a aktivit svazku společné záměry a projekty svazku a své obecní zájmy a záměry.
 2. Hlasovat ve shromáždění zástupců.
 3. Navrhovat konkrétní akce a aktivity svazku.
 4. Být pravidelně informován o výsledcích činnosti svazku.
 5. Nechat si předložit účetnictví a přesvědčovat se o správě majetku svazku.
 6. Účastnit se činnosti orgánů svazku podle rozhodnutí shromáždění zástupců.
 7. Podílet se na majetkovém prospěchu svazku podle pravidel určených rozhodnutím shromáždění zástupců.

Práva členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upravena rozhodnutím shromáždění zástupců.

VII.
Povinnosti členů

Každý člen svazku má povinnost:

 • Aktivně se zapojit do uplatňování práv členů svazku, zejména výše uvedených v oddíle VI, produkovat projekty pro rozvoj území mikroregionu, posilovat územní rozvoj, soudržnost svazku a spolupráci svazku s prostředím mikroregionu i mimo území mikroregionu , spolupracovat s administrativními a správními strukturami a přitom:
  1. Důsledně dodržovat smlouvy a stanovy svazku a rozhodnutí shromáždění zástupců.
  2. Skládat vstupní vklad a další členské příspěvky podle článku XV. těchto stanov.
  3. Nakládat s majetkem svazku podle rozhodnutí shromáždění zástupců, chránit jej a přispívat k jeho rozmnožování.
  4. Koordinovat zájmy a cíle své obce se zájmy a záměry svazku.
  5. Prostřednictvím svých zástupců vykonávat svěřené funkce v orgánech svazku.
  6. Propagovat svazek jak mezi občany, tak i u orgánů státní správy, podnikatelských subjektů, občanských sdružení, fondů apod.
  7. Zabezpečit plnění dalších úkolů vyplývajících z usnesení shromáždění zástupců.

Povinnosti členů mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím shromáždění zástupců.

Část třetí
Orgány svazku

VIII.
Vymezení orgánů svazku

 1. Shromáždění zástupců
 2. Předseda
 3. Místopředseda
 4. Dozorčí rada

IX.
Shromáždění zástupců

 1. Shromáždění zástupců (dále jen shromáždění) je nejvyšším orgánem svazku se statutem členské schůze, tvoří jej starostové nebo místostarostové členských obcí. Každý člen tohoto orgánu má při jeho jednání jeden hlas.
 2. Do působnosti shromáždění patří zejména:
  • a) přijímat, měnit a doplňovat smlouvu a stanovy,
  • b) přijímat nové členy svazku,
  • c) vylučovat členy svazku,
  • d) rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a členských příspěvků,
  • e) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku,
  • f) rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku, u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí nebo jiné podobné evidence iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav,
  • g) rozhodovat o smluvních ujednáních svazku s podnikatelskými a nepodnikatelskými subjekty a o účasti na jejich akcích a projektech,
  • h) podávat návrhy na nové akce a projekty, schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich,
  • i) volit a odvolávat předsedu, prvého a druhého místopředsedu a dozorčí radu,
  • j) schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací.
 3. Výčet působností shromáždění dle odstavce 2. neomezuje tento orgán v rozhodování o dalších záležitostech, pokud se tak stane se souhlasem nejméně dvou třetin všech členů shromáždění zástupců.

X.
Předseda a místopředseda

 1. Předseda je statutárním zástupcem svazku, řídí jeho činnost mezi jednotlivými zasedáními shromáždění, je oprávněn podepisovat právní akty po jejich schválení svazkem a zastupuje svazek vůči třetí osobě po schválení svazkem. Zajišťuje vedení účetnictví, evidenci a archivaci veškeré dokumentace svazku. Svolává shromáždění zástupců a věcně, organizačně a administrativně zajišťuje jeho průběh. Předkládá shromáždění návrh rozpočtu svazku a roční účetní závěrku. Podává informace veřejnosti o činnosti svazku
 2. Místopředseda plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, s výjimkou nakládání s finančními prostředky svazku. V jiných případech a při nakládání s finančními prostředky svazku plní místopředseda funkci předsedy pouze na základě pověření předsedy svazku.
 3. Délka funkčního období předsedy a místopředsedů je nejméně 1 rok a to souběžně s účetním rokem, z toho důvodu, aby bylo možné uceleně a přehledně předat účetnictví mikroregionu na dalšího nositele. Obvyklé je funkční období dva roky. Pokud dojde k situaci, kdy vlivem vlastních potřeb a aktivit obce se navýší dluhová služba obce tak, že by výše dluhové služby znemožňovala přístup mikroregionu k finančním prostředkům z dotovaných programů a jiných zdrojů, je možné, aby shromáždění zástupců rozhodlo operativně o změně předsedy svazku podle aktuální potřeby.
  Funkční období může být v souladu s rozhodnutím nejméně 2/3 většiny členů shromáždění zástupců delší než dva roky.
 4. Funkčí období místopředsedy je dva roky, ale podle rozhodnutí nejméně 2/3 členů shromáždění zástupců může být určeno odlišně.

XI.
Dozorčí rada

 1. Dozorčí radu tvoří tři zástupci členských obcí svazku, které do této funkce volí shromáždění zástupců. V každém roce dochází k výměně jednoho člena. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
 2. Členem dozorčí rady nesmí být předseda ani místopředseda svazku.
 3. Dozorčí rada sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedy a posuzuje, zda je jejich činnost v souladu se smlouvou a stanovami svazku. Provádí průběžnou kontrolu činnosti a hospodaření svazku a o výsledcích této kontroly informuje shromáždění zástupců. Má právo nahlížet do všech písemností svazku, účastnit se jednání zástupců svazku se třetími osobami a s hlasem poradním též jednání shromáždění zástupců. Ve své práci je výhradně podřízena nejvyššímu orgánu svazku (čl. IX.).

XII.
Jednání shromáždění zástupců

 1. Shromáždění zástupců (dále jen shromáždění) svolává písemně předseda nebo místopředseda nejméně čtyřikrát ročně, 14 dní předem. Za výjimečné situace může svolání proběhnout v kratší lhůtě.
 2. Shromáždění schvaluje rozpočet svazku a roční účetní závěrku.
 3. Shromáždění je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zástupců členů a rozhoduje většinou hlasů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou. Shromáždění jedná o všech záležitostech, které jsou slučitelné se smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku a stanovami a o všem, co se dotýká zájmů svazku.
 4. Přijetí nového člena, vyloučení člena ze svazku, změny a doplňky smlouvy a stanov, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a zrušení svazku jsou akty vyžadující souhlas všech zástupců členských obcí.
 5. Určení vstupního vkladu a členského příspěvku, schválení rozpočtu a roční účetní závěrky, jsou akty, které vyžadují souhlas dvou třetin všech členů shromáždění zástupců.
 6. Veškeré hlasování probíhá aklamací, nedohodne-li se dvoutřetinovou většinou jinak.
 7. Ze shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat kromě data a místa konání také prezenční listinu, skutečný program jednání, přijatá rozhodnutí s uvedením výsledků hlasování k jednotlivým bodům programu a námitky účastníků. Každý člen shromáždění má nárok na jeden výtisk zápisu.

XIII.
Podepisování za svazek

 1. Osoby oprávněné podepisovat za svazek se podepisují tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis s uvedením zastávané funkce.

Část čtvrtá
Pravidla hospodaření, zrušení a zánik svazku, změny stanov

XIV.
Majetek svazku

 1. Majetek svazku vzniká vstupními vklady členů, ročními členskými příspěvky, dotacemi, dary, odkazy, výnosy z činností svazku a výnosy z účasti svazku na činnosti jiných subjektů.
 2. Majetek svazku je v podílovém vlastnictví členů svazku. Výše podílu se odvozuje od počtu trvale bydlících obyvatel členských obcí svazku.
 3. Toto se netýká majetku získaného jednou nebo více členskými obcemi spojenými za účelem realizace určitého projektu, který není projektem přijatým všemi členskými obcemi svazku. Takto nabytý majetek zůstává v majetku obce , pokud projekt realizovala sama , nebo se dělí mezi obce podílející se na realizaci projektu .
 4. Členský podíl na majetku svazku se odvozuje od počtu trvale bydlících obyvatel členských obcí podílejících se na realizaci projektu .
 5. Dále je možná individuelní vzájemná dohoda členských obcí podílejících se na projektu , na vložených podílech při realizace projektu i na jejich podílech na majetku , který z projektu vznikne .
 6. Nakládání s majetkem svazku, vytvořeným nebo získaným prostřednictvím dotačních či podpůrných titulů, se řídí zásadami vydanými poskytovatelem dotace nebo jiné formy podpory.
 7. Vzájemné vztahy členů svazku a svazku, mající charakter prodeje a koupě, zhotovení díla, mandátu, půjčky, výpůjčky, pronájmu apod. se vždy upravují písemnými smlouvami.

XV.
Vklady a příspěvky

 1. Vstupní vklad činí 5,- Kč za jednoho trvale hlášeného obyvatele obce vstupující do svazku a je splatný do 7 kalendářních dnů, resp. do 7 kalendářních dnů u nově přijatého dalšího člena svazku.
 2. O výši a termínu splacení ročního členského příspěvku a dalších podrobnostech způsobu uhrazení členského příspěvku rozhoduje shromáždění zástupců 1 x ročně v termínu určeném shromážděním zástupců.
 3. Shromáždění zástupců postupuje podle bodu 2. též při stanovení mimořádného členského příspěvku nebo v případě možnosti splacení členského příspěvku penězi ocenitelnými věcmi, právy apod., včetně určení způsobu jejich ocenění.

XVI.
Správa finančních prostředků

 1. Spravovat finanční prostředky a manipulovat s nimi je oprávněn předseda po dobu svého funkčního období, místopředseda svazku v případech, kdy je pověřen zastupováním předsedy a to vždy jen v jednotlivých případech, pokud neurčí shromáždění zástupců 2/3 většinou jinak a jimi jmenovitě pověřené osoby na základě oprávnění, vyplývajících z těchto stanov nebo na základě rozhodnutí shromáždění zástupců..
 2. K bezhotovostnímu styku se stranami zřídil svazek běžný účet u peněžního ústavu s podpisovým právem předsedy a místopředsedy. Za registraci podpisových práv a jejich případné změny odpovídá předseda svazku.
 3. V souladu s předmětem své činnosti podle článku III, odst. 2 těchto stanov je svazek oprávněn přijímat svým jménem finanční prostředky, manipulovat s nimi a odpovídat za jejich užití i v případě, jsou-li určeny na akce nebo aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. Pokud jde o finanční prostředky podléhající zvláštnímu režimu správy (např. dle zák. o rozpočtových pravidlech apod.), vede o nich svazek samostatný účet, k němuž zřizuje podpisové právo pověřených osob.
 4. Svazek sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněny nejméně 30 dnů před projednáním na shromáždění zástupců, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit. Vyúčtování výsledků hospodaření provede do tří měsíců po skončení kalendářního roku.
 5. Žadatelem a příjemcem dotací může být kterákoliv obec pověřená na základě rozhodnutí shromáždění zástupců.

XVII.
Účetnictví

 1. Svazek je samostatnou účetní jednotkou. Účetním obdobím je kalendářní rok. První účetní období je ode dne zápisu do registru OkÚ do 31. 12. t. r., poslední účetní období od 1. 1. do data výmazu svazku z registru OkÚ, / resp. registračního místa/.
 2. Za účetnictví svazku odpovídá předseda svazku, který je oprávněn zadat jeho vedení na náklady svazku odborně způsobilé fyzické nebo právnické osobě. To jej však nezbavuje odpovědnosti vůči svazku.
 3. Součástí účetnictví je též inventarizace majetku a závazků svazku, účetní závěrka, mzdová agenda, výkaznictví a archivace účetních dokladů a písemností.
 4. Při zúčtování pohledávek a závazků mezi svazkem a členskými obcemi je nepřípustná jejich kompenzace.
 5. Vedení účetnictví je v kompetenci předsedy svazku a na vedení účetnictví a delegování některých úkonů se vztahují změny uvedené v oddíle X.

XVIII.
Zisky a ztráty svazku

 1. Rozdělení zisku a podíl členů svazku na úhradě ztráty svazku obcí je odvozen od počtu trvale bydlících obyvatel členských obcí.

XIX.
Zrušení svazku

 1. Svazek se ruší v souladu s § 20j zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím shromáždění zástupců, a to dnem uvedeným v rozhodnutí, nebo dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato. Zrušení může být s likvidací nebo bez likvidace.
 2. Při zrušení bez likvidace musí veškeré jmění a závazky svazku přejít na právního zástupce. Po splnění této podmínky podá předseda svazku návrh místně příslušnému okresnímu úřadu o výmaz svazku z registrace.
 3. Při zrušení s likvidací určí shromáždění zástupců likvidátora a vytvoří nezbytné podmínky pro jeho činnost. Likvidátor přednostně uspokojí nároky všech známých a daných věřitelů svazku a zbývající majetek rozdělí mezi členy svazku podle poměru, daného ustanovením článku XIV. odst. 2 těchto stanov. O výsledku likvidace podá likvidátor zprávu všem členským obcím svazku a místně příslušnému okresnímu úřadu, kterému současně navrhne vymazat svazek z registrace.
 4. Náklady na činnost likvidátora hradí svazek.

XX.
Zánik svazku

 1. Svazek zaniká dnem výmazu z registrace u místně příslušného okresního úřadu (na příslušném registračním místě).

XXI.
Změny stanov

 1. Stanovy lze měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí shromáždění zástupců podle ustanovení článku XII. odst. 4. těchto stanov.
 2. Změny a doplňky stanov musí mít formu písemného a pořadově číslovaného dodatku, tvořícího nedílnou součást stanov. Za evidenci dodatků ke stanovám je odpovědný předseda svazku.
 3. Schválený a podepsaný dodatek ke stanovám včetně smlouvy a návrh na jeho registraci předá předseda sdružení do 7 kalendářních dnů místně příslušnému okresnímu úřadu nebo jeho právnímu nástupci.
 4. Do 7 kalendářních dnů od registrace dodatku stanov u místně příslušného okresního úřadu nebo u příslušného nástupnického orgánu, doručí předseda svazku tento dodatek všem členským obcím, orgánům svazku a dalším zainteresovaným orgánům a subjektům.

Část šestá
Všeobecná , zrušující a závěrečná ustanovení

XXII.
Všeobecné ustanovení

 1. O právní způsobilosti svazku obcí, jeho registraci, zrušení a zániku platí ustanovení §20, písm.i a § 20 j občanského zákoníku.

XXIII.
Zrušující ustanovení

 1. Tyto Stanovy dobrovolného svazku obcí „ Mikroregion Pojizeří“ ruší nabytím právní účinnosti dosud platné Stanovy sdružení právnických osob dobrovolně sdružených v Mikroregionu Pojizeří , schválených dne 21.září . 1999 se všemi následnými doplňky.

XXIV.
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy se vydávají v 15-ti vyhotoveních s platností originálu dle následujícího rozdělovníku:
  • 10 x členské obce
  • 1x předseda svazku
  • 1x místopředseda
  • 1x archív svazku
  • 1x místně příslušný okresní úřad / právní nástupce OkÚ /.
 2. Stanovy podepisují starostové členských obcí a svůj podpis doplní úředním razítkem obce.
 3. Stanovy nabývají platnosti dnem zaregistrování na místně příslušném okresním úřadu.

Datum schválení stanov: Řádně svolaná schůze dne 6.září 2001

**************************************************************************************************************************

Dodatek Stanov č.1 - změna sídlaVytvořeno 10.9.2010 17:59:11 | přečteno 2563x | Ing. Jiří Lukeš